A+ A A-

REGULAMENTUL DISCIPLINAR AL FRCF

REGULAMENTUL DISCIPLINAR
AL
FEDERATIEI ROMÂNE DE  CULTURISM ŞI FITNESS

Comisia Juridica, de Disciplina si pentru Relatia cu ANAD

CUPRINS:

1. Capitolul I: Dispozitii generale
2. Capitolul II: Abateri disciplinare :
-abaterea, aspecte generale;
-sanctiuni disciplinare aplicabile:
a)structurilor sportive;
b) sportivilor
c) oficialilor;
-definitiile sanctiunilor;
-circumstante atenuante si agravante;
-prescriptie;
-criterii de aplicare.
3. Capitolul III:Actiunea disciplinara:
A. Dispozitii comune
B.Instante disciplinare, competenta si compunerea lor
C.Probele si mijloacele de proba
D.Procedura disciplinara in fata Comisiei de Disciplina
E.Solutionarea cauzei în prima instanta
F.Procedura privind sanctionarea sportivilor de catre structuri sportive
G.Procedura in fata comisiei de apel
H.Despre recurs
I.Abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile pentru:
-sportivi;
- structurile sportive;
- oficialii structurilor sportive afiliate la  F.R.C.F. (conducatori, delegati, antrenori, membri etc.)
4.Capitolul IV: Dispozitii finale. 

  

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE


Art.1. Obiectul, scopul si reguli de baza.
Prezentul regulament prevede regulile de disciplina, instantele disciplinare si competentele lor, precum si procedura disciplinara si este elaborat în baza prevederilor statutului si regulamentelor Federatiei Române de  Culturism şi Fitness.
Acest regulament se aplica în cazul oricarei competitii organizate sau autorizate de  F.R.C.F.

Regulamentul se aplica şi în cazul în care statutul, regulamentele sau deciziile F.R.C.F. sunt încalcate, iar aceste încalcari nu sunt sanctionate de un alt organism al  F.R.C.F.
Regulamentul disciplinar este cadrul normativ care stabileste statutul disciplinar al tuturor activitatilor desfasurate în legatura cu  activitatea de  Culturism şi Fitness.
Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor cluburilor, sectiilor, oficialilor (conducatori, delegati, antrenori, arbitri, observatori,etc.), reprezentantilor, sportivilor si altor persoane implicate în activitatea de Culturism şi Fitness, în cazul în care acestia produc încalcari ale statutului, regulamentelor si hotarârilor  F.R.C.F.:
a) în orice loc, cu ocazia organizarii si desfasurarii competitiilor de  Culturism şi Fitness;
b) în sediul federatiei sau în cele care functioneaza comisiile de specialitate, instantele disciplinare si alte organe legate de activitatea de  Culturism şi Fitness;
c) in desfasurarea activitatilor curente daca prin declaratii, actiuni, atitudini etc., se incalca prevederile statutului si regulamentelor federatiei;
Nimeni nu se poate prevala de necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea eronata a normelor de disciplina pentru a fi exonerat de raspundere.

Prevederile prezentului regulament nu se aplică oficialilor federali (presedinte F.R.C.F., vicepreşedinte, membrii Biroului Federal şi secretar general) pentru abaterile săvârşite în calitate de oficial federal. În situaţia în care aceştia deţin şi o altă calitate (arbitru, antrenor, conducător, oficial, etc) prevederile prezentului regulament se aplică corespunzător, cu excepţia sancţiunii de excludere din viata sportivă.

Art.2. Structurile sportive sunt raspunzatoare pentru comportamentul sportivilor, reprezentantilor si suporterilor lor, precum si a oricaror alte persoane care au stabilite sarcini cu ocazia organizarii competiţiilor de  Culturism şi Fitness.
Acestea raspund de asigurarea ordinii si securitatii in locul de desfăşurare a competiţiei, pentru manifestari, atitudini incorecte si acte de violenta, precum si pentru producerea de incidente înaintea, în timpul si dupa disputarea  competiţiilor.

Art.3. Reprezentantii cluburilor, sportivii, si orice alte persoane implicate în activitatea de  Culturism şi Fitness au îndatorirea de a se conforma principiilor loialitatii, probitatii si spiritului de sportivitate prevazute în Codul etic al F.R.C.F. Sanctiunile pentru încalcarea Codului etic al F.R.C.F. vor fi aplicate în conformitate cu prevederile acestui regulament.

Art.4. Orice caz neprevazut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins, prin analogie, cu alte cazuri asemanatoare.

Art.5.Abaterea disciplinara
Abaterea disciplinara este fapta prin care se încalca normele de disciplina si de comportare savârsita cu vinovatie.
Abaterea disciplinara este singurul temei legal al raspunderii disciplinare.
Recidiva se considera pentru orice abatere ulterioara, indiferent de felul primei abateri.
Se afla în stare de recidiva sportivul, oficialul sau structura sportiva care, fiind sanctionati pentru o cauza în ultimii 2 ani, comit noi abateri sportive de orice natura.
În caz de recidiva toate sanctiunile disciplinare pot fi majorate.

 

Capitolul II
ABATERI  DISCIPLINARE


Art.6. Masuri disciplinare
Instantele disciplinare au competenta sa aplice sanctiuni pentru abaterile comise si sa dispuna masuri care sa garanteze executarea lor si prevenirea savârsirii de noi asemenea abateri.
În scopul impunerii rolului educativ al unei masuri disciplinare, comisiile de prima instanta trebuie sa se pronunte într-un interval de timp cât se poate mai scurt, cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea.
În cazuri deosebite se poate amâna solutionarea cauzei pentru strângerea si administrarea de noi probe sau ascultarea oricarei persoane a carei audiere este utila, iar pronuntarea nu poate depasi termenul de maximum 30 de zile de la data la care s-a comis abaterea.
Sanctiunea disciplinara este o masura de constrângere si totodata un mijloc educativ, care are ca scop restabilirea ordinii si prevenirea de noi abateri.
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor afiliati (structuri sportive) sunt:
a) Pentru cluburi si asociatii sportive, sectii de  Culturism şi Fitness, afiliate:
- avertisment;
- amenzi;
- suspendarea temporară din activitatea sportivă;

- anularea rezultatelor obţinute în competiţii;
- excluderea;
- anularea afilierii;
b) Pentru sportivii legitimati :
- avertisment;
- amenda;

- anularea rezultatelor obţinute în competiţii;
- suspendarea temporară din activitatea sportivă;

- excluderea din viata sportiva.
c) Pentru oficiali:
- avertisment;
- amenda;
- suspendarea temporară din activitatea sportivă;
- excluderea din viata sportiva.

Art.7. Definitii.
a) Avertismentul este notificarea scrisa prin care se atrage atentia structurilor sportive, oficialilor si sportivilor asupra abaterii comise.
Este sanctiunea cea mai blânda, care se aplica pentru fapte mai putin grave, avându-se în vedere si circumstantele.
b) Amenda este sanctiunea care consta în obligatia de a plati o suma de bani pentru faptele prevazute în dispozitiile prezentului regulament (cuantumul, contul si termenul de plata fiind stabilite de organul care judeca fapta).
c) Suspendarea temporară din activitatea sportivă reprezinta interzicerea temporara a participarii la competitiile organizate sau autorizate de  F.R.C.F.
d) Excluderea  reprezinta îndepartarea din  F.R.C.F. a unei structuri sportive. Aceasta se poate face cu sau fără anularea afilierii şi radierea din evidenţele federaţiei.
e) Anularea rezultatelor obţinute în competiţii reprezintă măsura potrivit căreia titlurile, medaliile şi diplomele obţinute în competiţii sunt retrase;
f) Excluderea din viata sportiva reprezinta ridicarea dreptului de a concura sau desfasura orice activitate pe lânga sau în interesul unei structuri din  F.R.C.F. sau care are vreo legatura cu  Culturismul şi Fitness-ul.

 

Art 8. La pronuntarea hotarârilor se va tine seama de circumstantele atenuante sau agravante.

Art. 9. Constituie circumstante atenuante urmatoarele:
a) activitatea ireprosabila pâna la savârsirea abaterii;
b) savârsirea abaterii sub influenta unei amenintari;
c) marturisirea faptei si comportarea sincera în fata comisiei;
d) faptul de a fi provocat.
În cazul în care se au în vedere circumstantele atenuante, sanctiunea disciplinara se poate reduce pâna la jumatatea ei.

Art.10. Constituie circumstante agravante urmatoarele:
a) calitatea oficiala a celui în culpa;
b) premeditarea;
c) razbunarea;
d) cumulul de abateri;
e) savârsirea abaterii generata de interese materiale;
f) savârsirea abaterii în stare de betie.

În situatia în care exista circumstante agravante, sanctiunea aplicata se poate majora, dar nu cu mai mult de o jumatate din sanctiunea prevazuta.

Art.11. Cumulul sanctiunilor
Sanctiunile pot fi cumulate.
Daca se savârsesc mai multe acte de indisciplina se aplica sanctiunea pentru fapta cea mai grava.

Art.12. Persoanele (sportivii, oficiali, arbitri, antrenori etc.) sanctionate disciplinar pentru abateri în competitii interne nu au voie sa participe la nici o activitate internationala.

Art.13. Prin transferul unui sportiv, antrenor sau conducator sanctionat pentru o abatere disciplinara, de la o structură sportivă la alta, sanctiunea nu se anuleaza, ci se executa în continuare.
Schimbarea calitatii sau functiei persoanei sanctionate pe linie sportiva nu poate avea efect asupra executarii sanctiunii în totalitatea ei.

Art.14. Sanctiunea nu se mai poate aplica, daca au trecut mai mult de6 luni de la savârsirea abaterii disciplinare si nu s-a pus în miscare actiunea disciplinara, ori punerea in miscare a actiunii disciplinare a fost anulata de instanta disciplinara competenta.

Art. 15. Criterii de aplicare a sanctiunilor
Suspendari.
Suspendarile pentru perioade determinate se executa începând cu ziua pronuntarii hotărârii în sedinta Comisiei de Disciplina a Federatiei Române de  Culturism şi Fitness sau a finalizarii caii de atac.

Art. 16 . Folosirea la competiţii a sportivilor în stare de suspendare, constituie o abatere grava si atrage din oficiu anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă de structura sportivă si dublarea sanctiunilor celor suspendati .

 

Capitolul III
ACTIUNEA DISCIPLINARA


A. Dispozitii comune
Art.17. Actiunea disciplinara are ca obiect constatarea la timp si în totalitate a cazurilor de indisciplina, a abaterilor de la comportarea si etica sportiva în asa fel încât sturcturile sportive, sportivii sau oficialii care au comis asemenea cazuri sa fie sanctionati pe masura vinovatiei lor si nici un nevinovat sa nu fie sanctionat gratuit.

Art.18. Actiunea disciplinara are ca scop sa contribuie la:
a) apararea statutului si regulamentelor Federatiei Române de  Culturism şi Fitness;
b) protejarea drepturilor structurilor sportive, ale oficialilor, ale sportivilor etc.;
c) prevenirea comiterii de abateri de la disciplina, comportarea si etica sportiva;
d) educarea tuturor celor care activeaza în culturism şi fitness în spiritul fair-play-ului.

Art.19. În desfasurarea actiunii disciplinare trebuie sa se asigure aflarea adevarului referitor la faptele si împrejurarile în care s-au produs abaterile respective, precum si găsirea celor vinovati de producerea lor.
În scopul celor de mai sus, comisiile disciplinare au obligatia de a avea un rol activ în desfasurarea actiunii disciplinare si realizarea rolului ei educativ.
Pentru judecarea cauzelor este obligatorie citarea partilor, care se poate face prin orice mijloc (posta, e-mail, sms, nota telefonica,etc) care asigura cel putin întelegerea identitatii partilor, temeiul citarii, locul, data si ora judecarii cauzei.
Hotarârile definitive se executa imediat pentru toate sanctiunile, mai putin amenzile, care se achita în termen de 15 zile de la ramânerea definitiva a hotarârii.

B. Instante disciplinare, competenta si compunerea lor
Art.20. Pentru  F.R.C.F. sanctiunile disciplinare sunt pronuntate de:
a) Comisia de disciplina a  F.R.C.F., care solutioneaza în prima instanta toate abaterile disciplinare prevazute în prezentul regulament, statut si reglementarile F.R.C.F.
b) Comisia de Apel a F.R.C.F care solutioneaza apelurile împotriva hotarârilor pronuntate de Comisia de disciplina a F.R.C.F.;
c) Biroul Federal al  F.R.C.F. care solutioneaza recursurile impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Apel.

Art.21. Instantele disciplinare sunt compuse din:
a) presedinte;
b) 2 sau 4 membri, din care unul desemnat de presedinte, la fiecare cauza, îndeplineste atributiile de secretar al comisiei.

Art. 22. Presedintele si membrii instantelor disciplinare constituite nu pot participa la solutionarea cauzei si la deliberari când ei au un interes sau amestec în cauza respectiva.
Membrii sunt obligati la discretie pentru faptele, actele si informatiile de care au luat cunostinta prin functiile pe care le au.

Art.23. Persoana aflata în situatia aratata la art. 22 este obligata sa declare comisiei disciplinare ca se abtine sa participe la judecarea cauzei, aratând si motivele respective.

 

C. Probele si mijloacele de proba
Art.24. În vederea aflarii adevarului, instanta disciplinara este obligata sa lamureasca, sub toate aspectele, cauza pe baza de probe.

Art.25. Constituie proba orice element de fapt care serveste la constituirea existentei sau inexistentei unei abateri disciplinare, la identificarea celui vinovat de comiterea ei si la cunoasterea împrejurarilor necesare justei solutionari a cauzei.

Art.26. În judecarea cauzelor mijloacele de proba sunt urmatoarele:
a) raportul arbitrilor;
b) rapoartele observatorilor oficiali;
c) declaratii ale unor oficiali federali (presedinte, vicepresedinte sau membru al Biroului Federal);
d) înregistrari video cu desfasurarea competiţiei;
e) declaratiile persoanelor judecate;
f) orice alte mijloace de proba care servesc la aflarea adevarului.


D. Procedura disciplinara in fata Comisiei de Disciplina
Art.27. Comisia de Disciplina îsi exercita atributiile în mod activ pentru aflarea adevarului asupra incidentului produs si al realizarii rolului educativ al actiunii disciplinare.
Aceasta îsi fundamentează decizia pe baza probelor existente în cauza respectiva.

Art.28. Lucrarile instantelor diciplinare se desfasoara la sediul F.R.C.F. sau in alte locatii puse la dispozitie de F.R.C.F.

Art.29. Actiunea disciplinara se desfasoara în fata comisiei disciplinare competente, constituita conform prevederilor acestui regulament .

Art.30. Sedintele în care se desfasoara judecarea abaterilor si solutionarea lor nu sunt publice, în sala fiind admise numai persoanele în cauza, reprezentantii structurilor sportive, precum si celelalte persoane citate.

Art.31. Solutionarea cauzelor are loc daca procedura a fost îndeplinita.
Neprezentarea celor citati nu împiedica solutionarea cauzelor decât în cazurile în care prezenta uneia dintre acestea este absolut necesara.
Atunci când solutionarea cauzei este amânata, persoanele prezente iau cunostinta de noul termen stabilit în cadrul sedintei.

Art.32. Presedintele comisiei sau înlocuitorul sau are obligatia de a lua din timp toate masurile pentru ca, la termenul fixat, solutionarea cauzei sa nu sufere amânare.

Art.33. Persoanele prezente la sedinta sunt obligate sa pastreze disciplina în cadrul acesteia.

Art.34. Sedinta este condusa de presedintele comisiei care îndeplineste toate îndatoririle care îi revin conform prezentului regulament sau de înlocuitorul sau (care, în principiu, este secretarul comisiei).
Întrebarile în timpul sedintei se pun de catre presedintele comisiei sau direct de membrii comisiei, cu acordul acestuia.
Presedintele vegheaza asupra mentinerii ordinii si solemnitatii sedintei, putând lua masurile de cuviinta în acest scop.
Daca una din persoanele prezente tulbura sedinta sau nesocoteste masurile luate de presedinte, în vederea asigurarii ordinii, acesta îi atrage atentia, iar în caz de repetare sau abateri, dispune evacuarea acesteia din sala.
Pe lânga masura evacuarii, comisia poate stabili si alte sanctiuni, precum amenda, suspendarea sedintei, avertisment, care se înscriu în procesul verbal de sedinta.

Art.35. Desfasurarea sedintei în care are loc solutionarea abaterilor comise se consemneaza într-un proces-verbal, care va trebui sa cuprinda:
a) data desfasurarii sedintei;
b) numele si prenumele membrilor comisiei, prezenti;
c) cauza supusa solutionarii;
d) numele si prenumele persoanelor în cauza prezente;
e) descrierea pe scurt a abaterilor comise si a prevederilor regulamentare încalcate;
f) documente prezentate în sedinta;
g) cererile formulate sau alte aspecte legate de cazurile respective;
h) concluziile comisiei disciplinare;
i) hotarârea luata.
Procesul-verbal se semneaza la încheierea sedintei de toti membrii comisiei prezenti.
Hotarârea pronunţata de Comisia de Disciplina a  F.R.C.F. va conţine în mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) numele membrilor care au luat parte la deliberari;
b) numele parţilor;
c) prezentarea situaţiei de fapt;
d) argumentele juridice pe care se bazeaza decizia;
e) indicarea articolelor pe care se întemeiaza decizia;
f) dispozitivul;
g) indicarea caii de atac şi a termenului în care poate fi
exercitata.
Hotarârile vor fi semnate de preşedintele de şedinţa şi de secretarul comisiei.
Greşelile evidente aparute în conţinutul hotarârii vor fi îndreptate
din oficiu sau la cererea oricareia dintre parţi, de catre comisia care
a pronunţat hotarârea.
Comunicarea unei hotarâri care conţine erori materiale nu poate
produce prejudicii nici uneia din parţile din procedura disciplinara

Art.36. Deliberarea si luarea hotarârii se fac la încheierea discutiilor pentru fiecare cauza în parte, la acestea luând parte numai membrii comisiei de prima instanta.
În situatiile în care exista motive care duc la imposibilitatea concluzionarii cauzei si luarii hotarârii si, deci, necesita amânarea, pentru a se aduce noi probe sau noi martori, se poate acorda o amânare pâna la sedinta urmatoare (7 zile) în cadrul termenului maxim de 30 de zile.

Art.37. Hotarârea se ia prin votul majoritatii membrilor prezenti.
În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.
Hotarârea se pronunta în cadrul sedintei de catre presedintele comisiei disciplinare sau de catre înlocuitorul sau.
Evidenta sanctiunilor acordate se tine de către comisia disciplinara respectiva.


E. Solutionarea cauzei în prima instanta
Art.38. Comisia de disciplina solutioneaza cauza în prima instanta.
Sesizarea acesteia se face de catre arbitrii (arbitrul), oficialii, oficialii federali, prezenti la competitie sau prin raportul observatorului competitiei.

 

Art.39. În baza sesizarii si a altor documente prezentate, secretarul comisiei constituie dosarul cauzei si îl prezinta presedintelui acesteia.
La data stabilita pentru sedinta comisiei de disciplina trebuie sa ia parte obligatoriu :
a) sportivii implicati în cauză cât şi si reprezentantii/antrenorii sportivilor respectivi;
b) reprezentantii structurilor sportive prezenti la competiţiile în cursul carora au avut loc incidente de orice natură;
c) arbitrii (arbitrul), oficialii, oficialii federali, prezenti la competitie care au sesizat comisia cu privire la incidentele sau abaterile comise;
d) observatorul (observatorii) oficial (oficiali) al competiţiei la care s-au produs incidente sau alte situatii pe baza carora s-a initiat actiunea disciplinara.
Pentru elucidarea unor cazuri dificile, prin intermediul secretarului general al F.R.C.F., se convoaca si orice alta persoana care poate sa dea relatii asupra abaterilor disciplinare produse.
Neprezentarea sportivilor si a reprezentantilor cluburilor la sedinta comisiei nu poate fi motiv de contestatie cu privire la masurile disciplinare luate în absenta celor în cauza.

Art.40. La începerea sedintei, dupa strigarea cauzei si apelul persoanelor implicate, presedintele verifica identitatea acestora si solicita martorilor prezenti sa paraseasca sala de sedinte, urmând sa fie ascultate toate persoanele citate, pe rând.

Art.41. Presedintele solicita persoanelor în cauza daca au de formulat noi cereri sau propuneri de prezentare de noi probe.

Art.42. Presedintele dispune secretarului sa dea citire actului de sesizare, dupa care explica persoanelor în cauza în ce constau învinuirile ce li se aduc.

Art.43. Comisia de disciplina procedeaza, în continuare, la ascultarea celor în cauza sau a martorilor care sunt lasati sa arate tot ceea ce cunosc despre abaterile disciplinare comise si carora le sunt adresate întrebari de catre membrii comisiei.

Art.44. În cazul în care, în cauza exista probe materiale, instanta disciplinara, din oficiu, sau la cerere, dispune în caz ca este necesar, aducerea si prezentarea lor.

Art.45. Solutionarea cauzei poate fi amânata în vederea aducerii de noi probe, daca pentru lamurirea faptelor produse, acestea sunt necesare.

Art.46. Înainte de a declara încheiata procedura de solutionare a cauzei, presedintele solicita persoanelor respective să declare daca mai au de formulat si alte cereri utile pentru completarea procedurii.

Art.47. Dupa închiderea procedurii de solutionare a cauzei, comisia disciplinara de prima instanta delibereaza asupra cauzei si ia hotarârea.
Toti membrii comisiei disciplinare au obligatia sa-si spuna parerea asupra situatiilor respective, presedintele exprimându-si parerea cel din urma.

Art.48. Hotarârea prin care comisia disciplinara de prima instanta solutioneaza abaterile comise se consemneaza în procesul-verbal al sedintei.

Art.49. Hotarârea pronuntata de Comisia de Disciplina se comunica, în scris, Secretarului General al  F.R.C.F. în termen de 24 ore de la pronuntare.
Presedintele comisiei explica apoi celor în cauza ca pot declara apel si termenul în care au dreptul sa o faca (5 zile) de la primire sau de la pronuntare daca sunt prezenti.

Art.50. Hotarârea luata si sanctiunile dictate de comisie ca urmare a dezbaterilor, sub semnatura secretarului general al F.R.C.F., se transmit, in termen de 5 zile, de secretariatul F.R.C.F., oficial, structurilor sportive sau persoanelor respective.

F. Procedura privind sanctionarea sportivilor de catre structuri sportive
Art.51. Sanctiunile pronuntate de structurile sportive împotriva propriilor sportivi sunt valabile numai daca au fost respectate urmatoarele conditii:
-daca sportivul respectiv a fost citat pentru a participa la judecarea cauzei si a luat cunostinta de aceasta prin semnatura;
-daca s-a comunicat în scris, în termen de 3 zile, sanctionarea respectiva a persoanei în cauza, cu luarea la cunostinta de catre aceasta;
-daca s-a înaintat la Comisia de Disciplina a  F.R.C.F. un act oficial cu prezentarea pe scurt a cauzei, o copie a procesului-verbal al sedintei în care a fost judecata cauza si carnetul de legitimare al sportivului respectiv.

Art.52. Sanctiunile dictate de structurile sportive vor fi înaintate în termen de 5 zile la F.R.C.F., pentru ratificare de catre Comisia de Disciplina, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Art.53. Odata ratificate, hotarârile respective pot fi atacate conform procedurii stabilite de Regulamentul Disciplinar al  F.R.C.F.

Art.54. Sanctiunile vor fi înscrise în carnetele de legitimare (de catre Comisia de Disciplina) si pe fisele de evidenta ale sportivilor (de catre Comisia de Competitii).

Art.55. Se resping ca neregulamentare sanctiunile hotarâte pentru perioade de timp nedeterminate, ca si cele stabilite cu încalcarea prevederilor Regulamentului disciplinar al  F.R.C.F..

Art.56. Conducatorii structurilor sportive raspund de respectarea conditiilor cerute pentru ratificarea de catre federatie a sanctiunilor pronuntate.

Art.57. Orice hotarâre de excludere din viaţa sportivă va fi înaintata spre ratificare Biroului Federal, cu respectarea prevederilor art.52 din prezentul regulament.

Art.58. La solicitarea structurilor sportive, Biroul Federal poate aproba ridicarea sanctiunilor în urmatoarele conditii îndeplinite cumulativ:
a) Solicitarea respectiva este sustinuta de argumente întemeiate;
b) Solicitarea este înaintata la  F.R.C.F. dupa epuizarea unei perioade de cel putin jumatate din durata sanctiunii.

G. Procedura in fata Comisiei de Apel
Art.59. Comisia de Apel judeca apelurile introduse de structuri sportive, sportivi, antrenori, arbitri, oficiali si altii, împotriva hotarârilor pronuntate de Comisia de Disciplina, sub conditia respectarii regulamentelor în vigoare.

Art.60. Termenul maxim pentru introducerea apelului este de 5 zile de la data pronuntarii hotarârilor, pentru cei care au luat la cunostinta în sedinta, sau de la data luarii la cunostinta, în scris, pentru cei care au lipsit de la sedinta.

Art.61. În procedura desfasurata în fata Comisiei de Apel sunt admise ca mijloace de proba: raportul de arbitraj, declaratiile arbitrilor si conducatorului de concurs, raportul observatorilor oficiali, precum si orice alt document cuprins în dosarul cauzei respective, judecat de prima instanta.
Comisia poate solicita si administra probe noi, necesare în solutionarea cauzei.

Art.62. Taxele de apel sunt cele stabilite prin hotarârea Biroului Federal si se achita la federatie sau în contul F.R.C.F..
Termenul este obligatoriu, iar taxa se plateste anticipat sau cel mai târziu înainte de ora judecarii cauzei.
Apelurile netaxate sau care nu se înscriu în termenul fixat nu se vor lua în discutie.

Art.63. Declararea apelului nu suspenda executarea hotarârii luate în prima instanta.

Art.64. Declararea apelului se face la secretarul general al  F.R.C.F., prin comunicare scrisa sau prin fax, în termen de 5 zile.
Motivele de apel se formuleaza în declararea apelului, care se transmite la secretarul general al F.R.C.F. si pot fi însotite de materiale de sustinere a apelului.
Solutionând cauza, Comisia de Apel are dreptul sa pronunte solutii de admitere sau de respingere, de la caz la caz, în raport de probele administrate în sustinerea apelului, anularea, micsorarea sau înlocuirea sanctiunilor dictate de Comisia de Disciplina a  F.R.C.F. împotriva carora s-a declarat apel.
Presedintele Comisiei de Apel, la primirea documentelor privind declararea apelului, fixeaza un termen pentru solutionarea acestuia de maximum 7 zile, care trebuie adus la cunostinta partilor.
Solutionarea apelului se face cu citarea celor în cauza. Daca acestia nu se prezinta, solutionarea se poate face si în lipsa celor în cauza, daca ei au fost citati regulamentar.
Înainte de începerea solutionarii fondului, presedintele verifica daca s-a respectat termenul de apel si daca s-a platit taxa aferenta. în caz contrar, respinge pe loc apelul.
În cazul în care au fost îndeplinite conditiile prevazute la alineatul precedent, presedintele Comisiei de Apel dispune trecerea la solutionarea pe fond a apelului, dând cuvântul celor în cauza spre a-si sustine cererea si a propune eventuale probe noi, utile solutionarii cauzei si în legatura directa cu aceasta.
Comisia de Apel solutioneaza cauza, verifica hotarârea atacata, pe baza documentelor si materialelor aflate la dosarul cauzei, precum si a celorlalte probe noi prezentate de cei în cauza.
În solutionarea apelului comisia poate da o noua apreciere probelor existente si poate administra orice alte probe noi, pe care le considera necesare.
Comisia are obligatia de a se pronunta asupra tuturor motivelor de apel invocate.
Solutionând cauza, Comisia de Apel poate pronunta urmatoarele:
I) Respinge apelul, mentinând hotarârea atacata, daca:
a) Apelul este tardiv.
b) Nu s-a platit taxa de apel.
c) Apelul este nefondat.
II) Admite apelul, desfiinteaza hotarârea primei instante si se pronunta
asupra cauzei.
În solutionarea cauzei, Comisia de Apel emite o decizie executorie, care se consemneaza în procesul verbal al sedintei.
Procesul verbal de sedinta va cuprinde:
a) data desfasurarii sedintei;
b) numele si prenumele membrilor comisiei, prezenti;
c) cauza supusa solutionarii;
d) numele si prenumele persoanelor în cauza prezente si ale celor care au lipsit, cu aratarea calitatii lor;
e) probele administrate în sedinta;
f) cererile formulate si exceptiile ridicate;
g) temeiurile de fapt si de drept care au dus, dupa caz, la admiterea sau respingerea apelului;
h) solutia data de instanta de apel;
i) data pronuntarii deciziei.
Procesul verbal se semneaza la încheierea sedintei de presedinte si de
membrii comisiei, prezenti la solutionarea cauzelor.
Deliberarea si luarea hotarârii se fac dupa încheierea dezbaterilor fiecarei cauze, cu exceptia situatiilor în care, pentru motive temeinice, trebuie amânate, aceasta amânare neputând fi mai mare de 7 zile.
Deliberarea este secreta, iar la desfasurarea ei iau parte numai membrii Comisiei de Apel.
Hotarârea se pronunta în cadrul sedintei de catre presedintele comisiei sau de catre înlocuitorul sau, de regula, cel mai vârstnic membru al comisiei.
Hotarârea pronuntata de Comisia de Apel se comunica, în scris, Secretarului General al  F.R.C.F. în termen de 24 ore de la pronuntare.
Secretarul General comunica, în scris, în termen de 24 ore, atât partii petente, cât si Comisiei de Disciplina a F.R.C.F. , care a judecat cauza în prima instanta, hotarârea Comisiei de Apel. Totodata, în comunicare se face si mentiunea ca partile pot face recurs la Biroul Federal în termen de 5 zile de la primirea comunicarii.
Hotarârea luata si sanctiunile dispuse de comisie ca urmare a dezbaterilor, sub semnatura presedintelui comisiei si a secretarului general al F.R.C.F., se transmit, in termen de 5 zile, de secretariatul F.R.C.F., oficial, structurilor sportive sau persoanelor respective.

H. Despre recurs
Art.65. Împotriva hotarârilor cu caracter disciplinar ale organelor F.R.C.F  in mod exceptional si pentru motive sau probe care nu au putut fi aduse sau administrate în fond sau apel, se poate face recurs de catre partile nemultumite care au figurat în cauza, la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva (CNDS) de pe lânga Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret (ANST) în termen de 15 zile de la comunicarea in scris a hotararii.
Pâna la data la care CNDS devine operabila, în conditiile Legii nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, recursurile se vor judeca de catre Biroul Federal al F.R.C.F., deciziile sale fiind definitive si irevocabile.
Se poate înainta recurs si pentru motive privind nerespectarea dispozitiilor Statutului F.R.C.F., a dispozitiilor privind citarea sau competenta materiala de solutionare a litigiilor.

Art.66. Pâna la solutionarea recursului, sanctiunile aplicate ramân valabile. Comisia de Apel sau dupa caz, Biroul Federal poate suspenda executarea pentru motive temeinice.

Art.67. Biroul Federal al F.R.C.F. judeca recursurile introduse de structuri sportive, sportivi, antrenori, arbitri, oficiali si altii, împotriva hotarârilor pronuntate de Comisia de Apel, sub conditia respectarii regulamentelor în vigoare.

Art.68. Termenul maxim pentru introducerea recursului este de 5 zile de la data pronuntarii hotarârilor - pentru cei care au luat la cunostinta în sedinta, sau de la data luarii la cunostinta, în scris, pentru cei care au lipsit de la sedinta.

Art.69. În procedura desfasurata în fata Biroul Federal al F.R.C.F. sunt admise ca mijloace de proba: raportul de arbitraj, declaratiile arbitrilor si secretarului de concurs, raportul observatorilor oficiali, precum si orice alt document cuprins în dosarul cauzei respective, judecat de Comisia de Apel.
Biroul Federal poate solicita si administra probe noi, necesare în solutionarea cauzei.

Art.70. Taxele pentru recurs sunt aceleasi ca pentru apel. Recursurile netaxate sau care nu se înscriu în termenul fixat nu se vor lua în discutie.

Art.71. Declararea recursului nu suspenda executarea hotarârii luate în apel.

Art.72. Declararea recursului se face la secretarul general al  F.R.C.F., prin comunicare scrisa sau prin fax, în termen de 5 zile.

Art.73. Motivele de recurs se formuleaza în declararea recursului, care se transmite la secretarul general al F.R.C.F. si pot fi însotite de materiale de sustinere a acestuia.

Art.74. Solutionând cauza, Biroul Federal are dreptul sa pronunte solutii de admitere sau de respingere, de la caz la caz, în raport de probele administrate în sustinerea recursului, anularea, micsorarea sau înlocuirea sanctiunilor dictate de Comisia de Apel a  F.R.C.F. împotriva carora s-a declarat recurs.

Art.75. Presedintele, la primirea documentelor privind declararea recursului, fixeaza un termen pentru solutionarea acestuia de maximum 7 zile, care trebuie adus la cunostinta partilor.

Art.76. Solutionarea recursului se face cu citarea celor în cauza. Daca acestia nu se prezinta, solutionarea se poate face si în lipsa celor în cauza, daca ei au fost citati regulamentar.

Art.77. Înainte de începerea solutionarii fondului, presedintele verifica daca s-a respectat termenul de recurs si daca s-a platit taxa aferenta. În caz contrar, respinge pe loc recursul.

Art.78. În cazul în care au fost îndeplinite conditiile prevazute la alineatul precedent, presedintele dispune trecerea la solutionarea pe fond a recursului, dând cuvântul celor în cauza spre a-si sustine cererea si a propune eventuale probe noi, utile solutionarii cauzei si în legatura directa cu aceasta.

Art.79. Biroul Federal solutioneaza cauza, verifica hotarârea atacata, pe baza documentelor si materialelor aflate la dosarul cauzei, precum si a oricaror altor probe noi prezentate de cei în cauza.

Art.80. În solutionarea recursului, Biroul Federal poate da o noua apreciere probelor existente si poate administra orice alte probe noi, pe care le considera necesare.
Biroul Federal are obligatia de a se pronunta asupra tuturor motivelor de recurs invocate.

Art.81. Solutionând cauza, Biroul Federal poate pronunta urmatoarele:
I) Respinge recursul, mentinând hotarârea atacata, daca:
a) Recursul este tardiv.
b) Nu s-a platit taxa de recurs.
c) Recursul este nefondat.
II) Admite recursul, desfiinteaza hotarârea Comisiei de Apel si se pronunta asupra cauzei.

Art.82. În solutionarea cauzei, Biroul Federal emite o decizie definitiva si executorie, care se consemneaza în procesul verbal al sedintei.
Procesul verbal de sedinta va cuprinde:
-data desfasurarii sedintei;
-numele si prenumele membrilor biroului federal, prezenti;
-cauza supusa solutionarii;
-numele si prenumele persoanelor în cauza prezente si ale celor care au lipsit, cu aratarea calitatii lor;
-înscrisurile prezentate în sedinta;
-cererile formulate si exceptiile ridicate;
-temeiurile de fapt si de drept care au dus, dupa caz, la admiterea sau respingerea recursului;
-solutia data de instanta de recurs;
-data pronuntarii deciziei.
Procesul verbal se semneaza la încheierea sedintei de presedinte si de membrii, prezenti la solutionarea cauzelor.

Art.83. Deliberarea si luarea hotarârii se fac dupa încheierea dezbaterilor fiecarei cauze, cu exceptia situatiilor în care, pentru motive temeinice, trebuie amânate, aceasta amânare neputând fi mai mare de 7 zile.
Deliberarea este secreta, iar la desfasurarea ei iau parte numai membrii
Biroului Federal.

Art.84. Hotarârea se pronunta în cadrul sedintei de catre presedinte sau de catre înlocuitorul sau, de regula, vicepresedintele.

Art.85. Hotarârea luata si sanctiunile dictate de Biroul Federal ca urmare a dezbaterilor, sub semnatura presedintelui si a secretarului general al F.R.C.F., se transmit, in termen de 5 zile, de către secretariatul F.R.C.F. , oficial, structurilor sportive sau persoanelor respective, acestea fiind definitive si executorii.

I. Abateri disciplinare si sanctiuni.

I. SANCTIUNI PENTRU SPORTIVI.


Art.86. Sportivii pot fi sanctionati de catre comisiile federatiei sau ale structurilor sportive, astfel :
(1). Sportivii care vor avea abateri de la normele eticii sportive in relatiile cu ceilalti sportivi (adversari sau coechipieri), inaintea, in timpul si dupa terminarea unei competiţii, se vor sanctiona dupa cum urmeaza :
a) avertisment;
(2). Sportivii care se vor abate de la normele eticii sportive, inaintea, in timpul sau dupa terminarea  competiţiei, in relatiile cu arbitrii, cu oficialii, cu oficialii federali sau cu publicul spectator, se vor sanctiona dupa cum urmeaza :
a) amenda intre 200- 1000 RON;
b) suspendare din activitate de la 1-2 ani;
c) excludere.
(3). Sportivii care prin comportarea lor vor provoca scandaluri inainte, in timpul si dupa terminarea  competiţiei, in afara locului de desfăşurare a competiţiei, in locuri publice , se vor sanctiona dupa cum urmeaza:
a) amenda intre 400- 1500 RON;
b) suspendare din activitate de la 1-2 ani;
c) excluderea din viata sportiva.

 (4). Sportivii care vor lua parte la competiţii in stare de suspendare, se vor sanctiona cu :
a) amenda intre 100- 500 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;
b) dublarea sanctiunii de suspendare primite;
(5). Sportivul dovedit ca  participă la competiţii prin substituire, precum si antrenorul acestuia, vor fi sanctionati dupa cum urmeaza :
a) amenda intre 100- 600 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă ;

 b) suspendare din activitate de la 1-2 ani şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă ;
(6). Sportivii care vor participa la competitii pentru alte structuri sportive decât cele unde sunt legitimati, vor fi sanctionati cu :
a) avertisment şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;
(7). Nerespectarea dispozitiilor date de arbitri sau de conductorul competitiei, înaintea, în timpul sau dupa încheierea  competiţiei se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioada de la o luna la 6 luni.
(8). Efectuarea de declaratii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale, sportivilor, suporterilor sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, precum şi declararea în mass-media de rezultate false, se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) amenda între 300-1500 RON;
c) suspendarea pentru o perioada de 1 an.
(9).Prezentarea sub influenta bauturilor alcoolice la competiţii, se sanctioneaza cu:
a) amenda între 50-200 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;
b) suspendare pe o perioada de la 6 luni la 1 an.
(10). Sportivii care se fac vinovati de trucarea rezultatelor competiţiilor, indiferent daca participa direct sau indirect la realizarea acestui lucru, obtinand sau nu în acest sens avantaje materiale, se vor sanctiona cu:
a) amenda între 1000-2000 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;
b) suspendare din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani.

(11) Prejudicierea imaginii F.R.C.F. şi a culturismului şi fitness-ului se sancţionează cu:

a) amenda între 2000- 5000 RON;
b)suspendare din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;

c) excludere din viaţa sportivă.

(12) Participarea la competiţii oficiale internaţionale fără aprobarea Biroului Federal al F.R.C.F. se sancţionează cu:

a) amenda între 1000- 2000 RON;
b) suspendare din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;

 

II. SANCTIUNILE CARE SE APLICA STRUCTURILOR SPORTIVE
Art.87. Sanctiunile ce se aplica structurilor sportive sunt:
(1). Folosirea sportivilor sau oficialilor proprii aflati in stare de suspendare, la competitiile oficiale, se sanctioneaza cu:
a) amenda de la 50 la 500 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;
(2). Folosirea sportivilor prin substituire de persoana, se sanctioneaza cu :
a) amenda de la 100 la 500 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă.
(3). Neasigurarea responsabilitatilor organizatorice, in cazul in care structura este organizator a unei competitii, se sanctioneaza astfel:
a) avertisment;
b) amenda între 100-1000 RON;
(4). Legitimarea si transferarea sportivilor în mod fraudulos se sanctioneaza cu:
a) amenda între 200-500 RON;
(5). Nerespectarea prevederilor regulamentare privind asistenta medicala (medic si ambulanta cu toate dotarile sau asistent de specialitate la locul de desfăşurare a competitiei, pe toata durata  activitatii) se sanctioneaza cu:
a) amendă între 100-500 RON;
(6). Schimbarea datelor stabilite pentru desfăşurarea competiţiilor (ora, ziua, locaţia, localitate) fara acordul F.R.C.F. se sanctioneaza cu:
a) amenda între 100- 1000 RON;
(7). Neasigurarea masurilor de ordine stabilite de F.R.C.F. se sanctioneaza cu:
a) amenda de la 100 la 1000 RON;
b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de la 1 luna la 6 luni.
(8). Nerespectarea dispozitiilor stabilite de organele de conducere ale F.R.C.F. se sanctioneaza cu:
a) avertisment;
b) amenda de la 100 la 1000 RON;
c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada competitionala de la 3 luni la 1 an;

 (9). Structurile sportive care se fac vinovate de trucarea rezultatelor competiţiilor indiferent daca acorda sau nu în acest sens avantaje materiale persoanelor care pot facilita acest lucru, prin calitatea pe care o au la aceste competiţii (sportivi,arbitri ,oficiali), se vor sanctiona cu :
a) amenda între 2000- 5000 RON;
b) suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;

10). Efectuarea de declaratii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale, sportivilor, suporterilor sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, precum şi declararea în mass-media de rezultate false, se sanctioneaza cu:

a) amenda între 2000- 5000 RON;
b) suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;
(11).Folosirea sportivilor care nu au drept de a concura sau care nu au asupra lor documentele de legitimare, se sanctioneaza cu:
a) amenda între 100-300 RON şi anularea rezultatelor obţinute în competiţia respectivă;

(12) Prejudicierea imaginii F.R.C.F. şi a culturismului şi fitness-ului se sancţionează cu:

a) amenda între 2000- 5000 RON;
b) suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;

c) excludere.

III.ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE OFICIALILOR STRUCTURILOR SPORTIVE AFILIATE LA  F.R.C.F.(CONDUCATORI, DELEGATI, ANTRENORI, MEMBRI, ETC)
Art 88. Abaterile si sanctiunile aplicabile oficialilor structurilor sportive sunt:
(1)Promiterea sau oferirea unor avantaje materiale persoanelor oficiale angrenate în cadrul regulamentar al  competiţiei :
a) fara consecinte în derularea corecta a competiţiei se sanctioneaza cu suspendare intre 1-2 ani si amenda  intre 2000 -5000 de lei;
b) cu consecinte în derularea corecta a competiţiei se sanctioneaza cu suspendare intre 2 - 4 ani si amenda  intre 5000 -10000 de lei;
(2).Instigarea sau provocarea de tulburari, dezordini sau incidente înainte, în cursul sau dupa încheierea  competitiei ori participarea la asemenea actiuni se sanctioneaza:
- cu suspendare pe o perioada  intre 6 luni -2 ani;
- amenda  intre 500-3000 de lei;
(3). Brutalizarea sau lovirea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor sau oficialilor F.R.C.F. la locul de desfăşurare a competiţiei se sanctioneaza cu :
-suspendare pe o perioada intre 2-5 ani ;
- amenda de intre 5000 -15000de lei;
(4).Influentarea, determinarea sau constrângerea arbitrilor, indiferent de mijloacele folosite, de a favoriza sau defavoriza sportivi sau structuri sportive, se sanctioneaza:
-cu suspendare intre 1-3 ani ;
- amenda intre 2500-6000 de lei;
(5).Proferarea de expresii cu caracter jignitor, injurios sau calomnios adresate persoanelor oficiale (arbitri, observatori, sportivi, reprezentanti  F.R.C.F., spectatori etc.) se sanctioneaza cu:

- amenda intre 1000-5000 de lei
- suspendare pe o perioada de un 1 an;
(6) Instigarea sportivilor la violenţă, nesportivitate sau lipsa de fair-play.
Se sanctioneaza cu:
- avertisment ;
- amenda intre 1000-5000 de lei;
- suspendare pe o perioada de un 1 an;
(7). Antrenorii, sportivii, oficialii, arbitrii, care, spectatori fiind la  o competiţie, au o atitudine necuviincioasa, apostrofeaza arbitrii, sportivii, oficialii federali sau participa la incidente violente se sanctioneaza cu :

- amenda intre 500 -2000lei;
- suspendare pe o perioada de un 1 an;
(8).Antrenorii ai caror sportivi se fac vinovati de cazuri repetate de acte de violenta petrecute în timpul desfasurarii  competiţiei se sanctioneaza cu:
-avertisment;
- suspendare pe o perioada de 1 an;
(9).Neprezentarea la convocarile facute de organele federale se sanctioneaza cu :
-avertisment;
-suspendare pe o perioada de 1 an;
(10). Neprezentarea în fata instantei disciplinare, la citarea de catre aceasta, în cazul în care audierea este absolut necesara pentru solutionarea cauzei se sanctioneaza cu :
-amenda intre 1000-2000 lei;
-suspendarea pe o perioada de 1 an;;
(11).Antrenorii care folosesc sportivi în stare de suspendare la competiţii se sanctioneaza cu:

- amenda  intre 500-1000 lei;
-suspendare pe o perioada de 1 an;
(12). Efectuarea de declaratii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale, sportivilor, suporterilor sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, precum şi declararea în mass-media de rezultate false, se sanctioneaza cu:

 -amenda intre 2000-20000 lei;
 -suspendare pe o perioada intre 6 luni-2 ani.
(13).Inducerea în eroare a organelor federale cu ocazia obtinerii unei legitimari sau transferari de sportivi pe baza unor date nereale sau cu acte false se sanctioneaza cu :
- amenda intre 1000 -3000 de lei:
- suspendare intre 1-3 ani.
(14). Adresarea de gesturi nesportive sau obscene arbitrilor, sportivilor, antrenorilor, oficialilor, spectatorilor, fortelor de ordine etc. se sanctioneaza cu:
-avertisment;

- amenda intre 300-1500 lei;
- suspendare pe o perioada intre 6 luni-2 ani;
(15) Prejudicierea imaginii F.R.C.F. şi a culturismului şi fitness-ului se sancţionează cu:

a) amenda între 2000- 5000 RON;
b)suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada intre 6 luni si 2 ani;

c) excludere din viaţa sportivă.

IV. ABATERI SI SANCTIUNI DISCIPLINARE APLICABILE ARBITRILOR
Art 89. Competenta
(1). Cauzele de natura disciplinara se solutioneaza,in prima instanta, de Colegiul Central al Arbitrilor al Federatiei Române de  Culturism şi Fitness. Apelurile se judeca de Comisia de Apel a Federatiei Române de  Culturism şi Fitness pentru hotararile pronuntate de Colegiului Central al Arbitrilor.
Acestea iau masuri de sanctionare în raport cu gravitatea faptelor dovedite si în conformitate cu prevederile prezentului regulament .
(2). Pornirea actiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte legate de exercitarea calitatii de arbitru sau pe fapte care deja savârsite în afara activitatii de arbitraj, sunt de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv sau a Colegiului Central al Arbitrilor.

Art 90. Abateri si sanctiuni .
(1) Abaterile savârsite de arbitri vor fi sanctionate în raport cu gravitatea lor cu :
a.) avertisment ;
b.) amenda ;
c.) suspendarea pentru o perioada de timp;
d.) excluderea din activitate ;
(2). Avertismentul consta în atentionarea scrisa sau verbala a arbitrului asupra abaterilor savârsite si a consecintelor în caz de repetare .
(3). Amenda este sanctiunea care consta în obligatia de a plati o suma de bani în contul Federatiei Române de  Culturism şi Fitness .
Cuantumul amenzii se stabileste de organul care judeca fapta si se plateste în maximum 15 zile de la ramânerea definitiva a hotarârii .
(4). Suspendarea consta în retinerea arbitrului de la delegari pe o perioada de timp.
(5). Excluderea din activitate consta în radierea din evidenta Colegiului Central al Arbitrilor si interzicerea de a mai activa ca arbitru de  Culturism şi Fitness .

Art 91. Abaterile savarsite înainte de începerea competiţiei sau dupa terminarea acesteia  se sanctioneaza astfel :
(1). avertisment pentru :
a.) nerespectarea fara motive temeinice a orei de începere a  competiţiei;
b) întocmirea cu date gresite sau incomplete a tabelelor cu componenţii categoriilor, atunci când fapta nu a produs consecinte;

c) cântărirea, măsurarea, evaluarea ţinutei de concurs, în mod eronat, atunci când fapta nu a produs consecinte
(2). Amenda se aplica pentru :
a.) comportare ce poate provoca scandaluri înainte, în timpul sau dupa terminarea  competiţiei în interiorul sau exteriorul locului de desfăşurare;
b.) întocmirea cu date gresite sau incomplete a tabelelor cu componenţii categoriilor sau întocmirea acestora cu omisiuni, când fapta produce consecinte;

c) cântărirea, măsurarea, evaluarea ţinutei de concurs, în mod eronat, atunci când fapta produce consecinte;
(3). Avertisment, amenda intre 500-1000 lei, suspendarea pe o perioadă de 1 an pentru:
a.) neanuntarea indisponibilitatii în timp util spre a se putea lua masuri de înlocuire la delegare . Se excepteaza cazurile de forta majora definite conform legii ;
b.) prezentarea  la competiţie cu tinuta neingrijita sau neregulamentara;
c.) atitudine necorespunzatoare fata de antrenori , sportivi , arbitri si observatori ;
d.) neverificarea înainte de începerea competiţiei a dreptului de participare a sportivilor şi înscrierea în competiţie a celor suspendati;
e.) prezentarea cu întarziere la competiţie, dupa ora comunicata oficial,
f) neparticiparea la cursurile teoretice si practice organizate de Federatia Româna de  Culturism şi Fitness, în afara situatiilor motivate si exceptate ca atare;

g) neverificarea înainte de începerea competiţiei a starii scenei, luminilor, sonorizării, în conformitrate cu prevederile regulamentare ;
(4). Suspendarea din activitatea competitionala intre 6-12 luni, amenda intre 1000-3000 lei pentru :
a.) refuzul de a arbitra o competiţie la care a fost delegat, fara motive temeinice ;
b) atitudine necorespunzatoare fata de oficialii federali, prin relatarea necorespunzatoare a realitatii, ascunderea adevarului sau alte fapte ;
c) injurii aduse celorlalti oficiali înainte sau dupa terminarea competiţiei;
(5). Suspendarea pentru o perioada intre 6 luni -2ani, amenda intre 2000-5000 lei, pentru :
a.) lovirea unui sportiv sau oficial;
b.) calomnierea, sub orice forma a arbitrilor si activitatii comisiilor si organelor de conducere ale Federatiei Române de  Culturism şi Fitness;

Art.92. Abaterile savârsite în timpul desfasurarii  competiţiei se sanctioneaza dupa cum urmeaza :
1.) Avertisment pentru :
a). arbitraj mediocru cu greseli evidente, dar care nu afectează desfasurarea si rezultatul  competiţiei ;
2.) Suspendarea între 1-2 ani  pentru:
a.) necunoasterea sau aplicarea gresita a criteriilor de arbitraj, care influenteaza în mod negativ desfasurarea competiţiei;
b.) injurii sau gesturi necuviincioase la adresa publicului, sportivilor, oficialilor, precum si la adresa celorlalti arbitri;
c.) inducerea în eroare a celorlalţi arbitrii sau parasirea postului fara încuviintarea conducătorului competiţiei;.
3) Suspendarea pentru o perioada de 2-4 ani, amenda intre 1500-5000 lei:
a) necunoasterea sau gresita aplicare a criteriilor de arbitraj si a regulamentelor, care influenteaza în mod direct rezultatul final al competiţiei;
b) favorizarea in mod vadit a unui sportiv care are ca rezultat influentarea în mod direct a rezultatului final al competiţiei;
c) arbitrarea competiţiei sub influenta bauturilor alcoolice.

Art 93. Excluderea din activitate pentru:
1. Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, peste drepturile legale cuvenite, de la sportivi, antrenori, oficiali sau de la alte persoane interesate;
2. Modificarea documentelor justificative de plata în vederea încasarii în mod ilicit a unor sume de bani necuvenite legal;
3. Initierea, participarea sau instigarea la actiuni care pot stirbi prestigiul organelor de conducere ale Federatiei Române de  Culturism şi Fitness si comisiilor şi colegiilor sale.
4. Au suferit condamnari penale pentru fapte savârsite cu intentie;

Capitolul IV.
DISPOZITII FINALE


Art 94. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile celorlalte regulamente de culturism şi fitness, referitoare la regimul disciplinar, acestea aplicandu-se de drept de catre arbitrii si instantele disciplinare in activitatea curenta.

Art.95. Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate de catre organele federatiei, structurile sportive afiliate, în competitiile si activitatile proprii desfasurate în zona de competenta. Hotararile acestor comisii sunt validate de comisiile de specialitate ale F.R.C.F. si pot fi contestate in instantele disciplinare ale acesteia, conform reglementarilor in vigoare.

Art 96. In situatiile in care, pe timpul derularii actiunilor disciplinare, se constata ca anumite fapte si abateri au si caracter penal, vor fi sesizate institutiile competente pentru solutionarea legala a acestora.

Art.97. (1) Sanctiunile date sportivilor, oficialilor, arbitrilor, antrenorilor, stucturilor sportive de  Culturism şi Fitness , sunt executorii în conditiile prezentului regulament.
(2) Fac exceptie situatiile în care se prezinta date noi care nu au fost cunoscute la data aplicarii sanctiunii, când se poate solicita revizuirea cazului.

Art.98. (1) Orice abatere disciplinara se va considera prescrisa, dupa un termen de 2 ani, în afara cazului când nu a survenit recidiva.
(2) Termenul prescriptiei executarii sanctiunii curge din ziua comiterii abaterii, iar cel al executarii sanctiunii de la data hotarârii definitive.

Art.99. (1) Sanctiunile aplicate sportivilor, oficialilor, arbitrilor, antrenorilor, structurilor sportive de  Culturism şi Fitness in baza prevederilor prezentului regulament, pîna la 6 luni inclusiv, sunt executorii, neputandu-se lua in discutie nici o cerere de reducere. Fac exceptie situatiile când se prezinta date noi, care nu au fost cunoscute la data aplicarii sanctiunii.
(2) Pentru sanctiunile care depasesc 6 luni, cei interesati pot face cerere de reducere numai in baza unor acte justificative bine motivate si numai dupa efectuarea a cel putin 2/3 din perioada totala de sanctionare.

Art. 100. Indisciplina profesionala nu poate constitui motiv de sanctionare sportiva.

Art 101. Sanctiunile aplicate de structurile sportive sportivilor proprii, cu respectarea normelor prevazute de prezentul regulament, nu vor putea fi luate in discutie pentru o eventuala reducere sau anulare, decât in baza unei cereri a celui în cauza si a unui aviz motivat, prezentat de structura/organul care a cerut aplicarea sanctiunii.

Art.102.Verificarea  şi constatarea privind consumul de bauturi alcoolice se efectueaza de catre conducătorul de competitie împreună cu 2 arbitrii delegati, în prezenta antrenorului (pentru sportivi).

Art.103. Orice caz neprevazut în prezentul Regulament Disciplinar , poate fi extins si analizat prin analogie cu alte cazuri asemanatoare . Deciziile luate în astfel de cazuri sunt ratificate de Biroul Federal al Federatiei Române de  Culturism şi Fitness .
Art.104. Sanctiunile prevazute în Regulamentul Disciplinar se aplica si oficialilor care urmaresc  o competiţie de  Culturism şi Fitness în calitate de spectatori si savarsesc abateri de la etica sportiva .

Art.105. (1).Amenzile stabilite se achita în termen de 15 zile, personal, la secretarul general al federatiei sau în contul  F.R.C.F.
(2). Neplata la termen a amenzii atrage penalitati pentru fiecare zi de întârziere, cuantumul acestora fiind stabilit de Biroul federal.
(3). Daca amenda nu se achita în termen de 6 luni, Biroul Federal sau structura sportiva respectiva, vor sesiza Comisia de Disciplina, care va aplica o sanctiune mai aspra, mergand pana la excluderea din  F.R.C.F.
(4). Daca nu se face sesizarea mai sus mentionata în termen de un an, plata amenzii se prescrie.

Art.106. Perioadele de suspendare curg din ziua in care s-a aplicat sanctiunea.

Art.107. Promovarea oricarei cai de atac nu atrage suspendarea executarii sanctiunii

Art. 108. Structurile sportive afiliate la federatie pot aplica sanctiuni sportivilor si oficialilor proprii, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si regulamentul propriu de ordine interioara, cu mentiunea ca acestea trebuie ratificate, sub sanctiunea nulitatii, in termen de 30 de zile de Comisia de Disciplina a federatiei, in conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

 

FEDERATIA ROMANA DE CULTURISM SI FITNESS

 

 

INFO | ULTIMELE PUBLICATE

COMUNICARE | ULTIMELE PUBLICATE

Sponsor Principal al FRCF

newsletter

Parteneri

xnutrition

fitclass

redisnutritie

protan

pro nutrition

natural_plus

natural_plus

Parteneri Media
parteneriate

frcfministerul tineretului si sportuluicosranadcfpaincsinms

Adresa:
Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2,
Bucuresti, Romania
Orar: L-V: 9-17
Telefon/ Fax:  021.317.04.00
+40733502843
Email:  contact@frcf.ro
www.frcf.ro
Cont LEI 
RO39RNCB0082044176700001
Cont EURO 
RO17RNCB0082044176700009
deschis la BCR Unirea Bucuresti
C.I.F
4203598

Localizarea sediului Federatiei Romane de Culturism si Fitness


Vizualizaţi FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CULTURISM ŞI FITNESS pe o hartă mai mare
FRCF | 2013